เลือกหน้า

        บริษัท จีโอเวิรคส์ จำกัด ในระยะเวลาที่ผ่าน ได้ดำเนินการระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 เป็นการจัดการวางแผนระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีการกำหนดหน้าที่การทำงานเละขั้นการปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อมีการแก้ไขข้อผิดพลาดรวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม
        และเพื่อให้ทันกับยุคสมัยและสอดคล้องกับบทบาทของบริษัทฯมีอยู่ในปัจจุบัน จึงเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เพื่อที่จะก้าวเข้าสู้การปรับเปลี่ยนมาตรฐาน ISO 9001 สู่ VERSION 2015 เพื่อสร้างระบบบริหารคุณภาพขององค์กรให้สอดคล้องกับ เจตจำนง (Purpose) และทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร (Strategic Direction) เพื่อให้องค์กรก้าวสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนต่อไป
        ดังนั้นการเรียนรู้และทำความเข้าใจเบื้องต้นในประเด็นของข้อกำหนด ในมาตรฐานฉบับใหม่จะช่วยให้องค์กรพิจารณาหาแนวทางในการดำเนินการพัฒนาและปรับระบบ ทางบริษัทจึงมีนโยบายให้บุคลาการได้มีการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานและเชิงลึก เกี่ยวข้อกำหนดในการปฏิบัติและบริหารงาน ของมาตรฐาน ISO 9001 VERSION 2015 เพื่อการทำงานในกระบวนการต่าง ๆ ภายใต้กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ให้ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรได้อย่างบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดียิ่งขึ้นต่อไป และเป็นการสร้างแนวทางในการก้าวไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรต่อไป
        และที่ผ่านมาทางบริษัทจึงส่งบุคลาการเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตรข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อนำความรู้มาถ่ายทอดให้แก่บุคลากรในบริษัทฯ ซึ่งจะก่อให้เกิดการการพัฒนาขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

GeoWorks Co. LTD We aim to deliver the best value to our customers with the highest standards of corporate governance.
If you have any questions please fill out the form below. We'll get back to you as soon as possible.