เลือกหน้า

       วิศวกรของบริษัทจีโอเวิรคส์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมร่วมกับสถาบันไทย – เยอรมัน  เกี่ยวความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Geometric Dimensioning and Tolerance (GD&T) และการใช้เครื่องมือวัดพิกัดละเอียดสามแกน (Coordinate Measuring Machine : CMM ) เบื้องต้น ณ สถาบันไทย – เยอรมันวันที่ 11 -13 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา
       ซึ่ง Geometric Dimensioning and Tolerance (GD&T) จะเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสากลที่ใช้ในการบอกขนาดและความเที่ยงตรงของชิ้นงานลงใน drawing ซึ่งพนักงานที่เกี่ยวข้องจะต้องได้เรียนรู้เพื่อนำเอาความรู้ไปใช้ในการทำงาน และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้เครื่อง เครื่องมือวัดพิกัดละเอียดสามแกน (Coordinate Measuring Machine : CMM ) จะทำผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้น
       ทางบริษัทจีโอเวิรคส์ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะได้ประโยชน์จากการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร และนำความรู้ไปพัฒนาองค์กรของท่านให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

GeoWorks Co. LTD We aim to deliver the best value to our customers with the highest standards of corporate governance.
If you have any questions please fill out the form below. We'll get back to you as soon as possible.