เลือกหน้า

       วิศวกร ของบริษัท จีโอเวิรคส์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษในการถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสแกนสามมิติ และวิศวกรรมย้อนกลับ ให้แก่นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 4 กันยายน 2560 ที่ผ่าน
       โดยเทคโนโลยีการแสกนสามมิติมีความสำคัญอย่างยิ่งในด้านอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งจะช่วยในการสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์ 3 มิติ จากต้นแบบจริงได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ นิสิตจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ เพื่อนำความไปประยุกต์ใช้ในการเรียน ตลอดจนการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา และวิศวกรรมย้อนกลับ เป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทในการทำงานของเทคโนโลยีการสแกนที่จะช่วยในการสร้าง CAD
       ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนิสิตเป็นอย่างดี ทางบริษัทหวังว่านิสิตจะได้ใช้ประโยชน์ต่อการเรียน จากความรู้ในครั้งนี้ไม่มากก็น้อย

GeoWorks Co. LTD We aim to deliver the best value to our customers with the highest standards of corporate governance.
If you have any questions please fill out the form below. We'll get back to you as soon as possible.